EESTI PEOPLE TO PEOPLE
Peace&Love Vector

Erasmus+ strategic partnership project ‘Peace&Love Vector’ includes organisations from Armenia, Estonia, Sweden and Ukraine. The project is planned for a period of June 1, 2017 – November 30, 2018.

Partners of the project are NGOs working in the field of youth using non-formal education methods. During the project they will cooperate with other institutions, NGOs, schools, research groups, local communities and policy makers, international aid organisations and directly with young people. Coordinator of the project is NGO "Active Ukrainians in Europe" from Sweden.

The aim of the project is empowering of youth leaders and youth workers in the field of preventing extremism and radicalization focusing on young people with migrant background through exchange of best practices and experiences between the EU and the Eastern Partnership countries.

Strategic partnership project ‘Peace&Love Vector’ objectives are to:

- improve and professionalise the cooperation among partners' organisations based in the EU and EU Neighbouring countries in the area of work with young migrants, IDPs, refugees trying to reduce growing radicalization and extremism among young people;

- foster and improve transnational cooperation through staff and youth workers exchange, through innovation and the exchange of good practices in the area of combating extremism and radicalization against migrants;

- develop network of stakeholders that are willing to contribute to the migrants, IDPs, refugee's integration processes;

- bring together youth leaders and workers, staff members, project managers, educators in the field of non-formal education from the partner organizations in order to develop new competences;

- increase knowledge of the participants in combating violent extremism and hate speech towards migrants, misinformation about refugees and xenophobic discourse by drawing attention of their local communities to positive contributions of refugees;

- empower youth leaders to become stronger actors for current problematic and to contribute to the resolution of the crisis through influencing local and national policy making;

- to establish a working reference group for knowledge and information exchange.

The project’s aims go in line with the objectives of Erasmus + Programme:

- to improve the level of competence and knowledge in the field of youth work, active citizenship and participation;

- to encourage inter-cultural dialogue, multicultural diversity, social inclusion and cater for the needs of disadvantaged groups;

- to foster new developments in the work of the participating organizations;

- to promote European citizenship’s values;

- to promote mobility and capacity building.

Participants of this project activities will be staff members of partners' organisations, youth leaders and workers active in the topics of the project as well youth with IDP, migrant/refugee background.

The project's has the following phases:

A1 – General management.

A2 – Research.

A3 – Testing.

A4 – Implementation.

A5 – Dissemination.

M1 – Management meeting in Sweden.

M2 – Mid-term evaluation meeting in Ukraine.

M3 – Evaluation and dissemination meeting in Armenia.

C1 – Training course in Estonia.

Out of which there will be local meetings every month during the project where organisations staff members and on a later stage youth leaders and workers will take part.

The working methods, created during the main implementation part, will be collected in PDF-handbook. It will be available in a digital form for further dissemination in partners' and other countries.

The most important impact will be on the target groups, which are aimed by the project’s goals – youth with IDP, migrant/refugee background. Best practices, knowledge and skills gained during the training course and transnational meetings will allow the partners' organisations to apply methods and implement new approaches, that are already well-functioning in the participating countries.

The project’s design foresees the steady growing impact on different levels. First of all, the exchange of best practices from different countries and conveying them to local communities in partners' countries will help to improve quality of youth work. During the implementation phase the organisations will organize local activities in their home countries involving other institutions and partners. Participants of the training course in Estonia will allow to disseminate the knowledge and share the achievements with other staff in NGOs through presentations and workshops that would imply strong impact on local level.

Eventually, after ‘Peace&Love Vector’ strategic partnership project, as a follow-up stage, all partners involved have a goal to establish a reference group and develop new European-scale projects, involving Programme and Partner countries. We see it as the logical outcome to continue working and applying the methodology developed during this strategic partnership project.

Facebook page

https://www.facebook.com/peaceandlovevector/


Peace and Love Handbook


__________________________________________________________________
This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.


Erasmus+ strateegilise partneluse projekt “Peace & Love Vector” kaasab organisatsioone Eestist, Armeeniast, Ukrainast ning Rootsist. Projekt on planeeritud ajaperioodiks 1. juuni 2017 – 30. november 2018.

Projekti partneriteks on noorsootöö valdkonnas tegutsevad mitteformaalse õppe meetodeid kaustavad organisatsioonid. Projekti käigus tehakse koostööd asutuste, MTÜ-de, koolide, uurimisrühmade, kohalike kogukondade, poliitikute, rahvusvaheliste abiorganisatsioonide ning vahetult noortega. Projekti koordineerib Rootsi MTÜ “Active Ukranians in Europe”.

Projekti sihiks on jõustada noortejuhte ning noorsootöötajaid, kes tegutsevad sisserändaja taustaga noorte seas ekstremismi ja radikaliseerumise ennetamise valdkonnas, Euroopa Liidu ja Idapartnerluse riikide vaheliste praktikate ja kogemuste vahetamise kaudu.

Strateegilise partnerlusprojekti “Peace&Love Vector” eesmärkideks on

* EL-i ja EL-i naaberriikide organisatioonide koostöö professionaalsemaks muutmine ja arendamine noorte migrantide, ümberasustatud isikute ja põgenike seas ekstremismi leviku ning radikaliseerumise vähendamise valdkondades
* rahvusvahelise koostöö soodustamine ja arendamine spetsialistide ning noorsootöötajate vahetuste, innovatsiooni ning heade praktikate vastastikuse jagamise kaudu migrantidevastase ekstremismi ja radikaliseerumise valdkondades
* sidususrühmade võrgustiku välja arendamine, kes oleksid huvitatud panustama migrantide, ümberasustatud isikute ja põgenike integratsiooni protsessi
* tuua kokku mitteformaalse õppe valdkonnas tegutsevate partnerorganisatsioonide noortejuhid ja noorsootöötajad, spetsialistid, projektijuhid ning haridustöötajad uute pädevuste arendamise eesmärgil
* tõsta osalejate teadlikkust migrantide vastu suunatud vägivaldse ekstremismi ja vihakõne, pagulaste vastu suunatud valeinforamtsiooni ning ksenofoobse diskursuse vastest võitlusest kasutades selleks kohalike kogukondade põgenike positiivsele panusele tähelepanu suunamist
* noortejuhtide jõustamine, et neist saaksid antud probleemistiku mõjukamad osalejad ja et neil oleks rohkem võimalusi kriisi lahendamiseks kohalikku ja riikliku poliitika mõjutamise kaudu
* toimiva võrdlusrühma loomine teadmiste ja informatsiooni vahetamiseks

Projekti sihid on kooskõlas järgnevate Erasmus+ programmi eesmärkidega:

* pädevuste ja teadmiste taseme tõstmine noorsootöö, kodanikuaktiivsuse ja osaluse valdkondades
* kultuuridevahelise dialoogi, multikultuurse mitmekesisuse, sotsiaalse kaasatuse ning ebasoodsas olukorras olevate gruppide vajaduste rahuldamise soodustamine
* uute arengute soodustamine osalevate organisatsioonide töös
* Euroopa kodakondsuse väärtuste edendamine
* liikuvuse ja suutlikkuse arendamise edendamine

Projekti tegevustes osalevad nii projekti valdkondades tegutsevad partnerorganisatsioonide töötajad, noortejuhid ja noorsootöötajad kui ka ümberasustatud isiku, migrandi/põgeniku tausta omavad noored.

Projekt koosneb järgnevatest etappidest:

A1 – Üdine juhtimine.
A2 – Uurimistegevus.
A3 – Katsetamine.
A4 – Elluviimine.
A5 – Levitamine.
M1 – Juhtimisalane kohtumine Rootsis.
M2 – Vahehindamise kohtumine Ukrainas.
M3 – Hindamist ja levitamist käsitlev kohtumine Armeenias.
C1 – Koolitus Eestis.

Projekti vältel toimuvad igakuised kohalikud kohtumised, milles osalevad organisatsioonide töötajad ja hilisematel etappidel ka noortejuhid ning noorsootöötajad.

Projekti elluviimise etapis välja töötatud töömeetodid kogutakse PDF formaadis käsiraamatusse, mis tehakse digitaalselt kättesaadavaks edasiseks levitamiseks nii partnerorganisatsioonide kui ka teistes riikides.

Projekti peamine mõju avaldub eeskätt eesmärkides sätestatud sihtrühmadele - ümberasustatud isiku, migrandi/põgeniku tausta omavatele noortele. Koolituse ja rahvusvaheliste kohtumiste käigus omandatud parimad praktikad, teadmised ja oskused võimaldavad partnerorganisatsioonidel rakendada meetodeid ja uusi lähenemisi, mis on juba hästi toimivad teistes osalevates riikides.

Projekti disain näeb ette ühtlaselt kasvavat mõju mitmel erineval tasandil. Esiteks, aitab erinevate riikide parimate praktikate vahetamine ning nende edastamine partnerriikide kohalikule tasandile tõsta noorsootöö kvaliteeti. Projekti elluviimise etapis korraldavad organisatsioonid enda riikides kohalikke üritusi kaasates sellesse teisi asutusi ja partnereid. Eesti koolitusel osalejad saavad esitluste ja töötubade kaudu jagada teadmisi ning edusamme teiste töötajatega MTÜ-des, mis täiendavalt eeldaksid tugevat mõju ka kohalikule kogukonnale.

Peale projekti “Peace&Love Vector” lõppu, järelkäsitluse etapina, on kõigi partnerite eesmärgiks referentsrühma loomine ning uute Euroopa tasandi projektide välja töötamine, kaasates sellesse programmi- ja partnerriike. Näeme loogilise jätkuna käesoleva strateegilise partnerluse projekti raames välja töötatud meetodite rakendamist ja edasi arendamist.
__________________________________________________________________
Projekt rahastatud Euroopa Komisjoni toel. Käesolev materjal peegeldab ainult selle autori arvamust, Komisjon ei vastuta selles sisalduva teabe kasutamise eest.


Contacts:    &nbnbsp;                Kärberi 33-76, 13919 Tallinn, Estonia                    tel:  +372 6 355 697                    e-mail:  ptpest@hot.ee                   
Have a look
EST
ENG
RUS
PEACE THROUGH
UNDERSTANDING