Kontakt:                     Kärberi 33-76, 13919 Tallinn, Estonia                    tel:  +372 6 355 697                    e-mail:  ptpest@hot.ee                   
Vaata siia ka
EESTI PEOPLE TO PEOPLE
the assistance of the European Union. The contents
of this website are the sole responsibility of Eesti People to People
and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.
"Enhancing policy coherence:
making development work better"
DCI-NSA ED/2008/154-226,
co-financed by the European Commission.
This website has been produced with
EST
ENG
RUS
PEACE THROUGH
UNDERSTANDING
Tegevused

Tõendite toomine uuringute ja seire läbi      
                                      
Projekti partnerid töötavad läbi väiksed juhtumiuuringud ning mahukamad mõjuuuringud konkreetsetest näidetest ebasidusast riiklikust- ja ELi poliitikast  valitud küsimustes nagu põllumajandus, migratsioon, keskkond, kalandus jne. Lisaks ELi teatud poliitikate ebasidususest tulenevate arenguprobleemide dokumenteerimisele aitab uurimistöö ning uuringute visandamine edendada kaasatud VVAOde võimekust. Kõik juhtumi- ja mõjuuuringud avaldatakse kahes projekti raames välja antud ühendatud trükises, millest üks keskendub poliitikate sisule ning teine poliitikate loomise protsessile.

Võimekuse suurendamine ja sidusgruppide kaasamine

Ühest küljest APSiga seotud probleemidest sissevaate andmiseks ning teisalt sidusama poliitika propageerimise, lobimise ja agiteerimisega seotud metodoloogia ning tehnikate tutvustamiseks korraldatakse
2 kahepäevast seminari Tšehhi Vabariigis, Eestis ja Portugalis. Seminaride eesmärgiks on rõhutada Arengu MTÜde rolli tähtsust APSi lülitamises jooksvasse tööprogrammi ja parema arengu alase tegevuse tugevdamises poliitilise mõõtme esile tõstmise läbi.
Projekti raames tehakse jõupingutusi konkreetsete arutelude läbiviimiseks ühiste tulevaste teadlikkus- ja propageerivate ürituste teemal. Sissevaate tegemisel APSi leiavad suuresti kasutust juhtumiuuringud, mille detaile täpsustatakse seminari teises osas. Seminaride aruanded avaldatakse projekti kodulehel.

Ühistegevus: Avalik teadlikkus, harimine ja propageerimine

Mida tähendab APS? Milline on kodanikuühiskonna, otsuselangetajate ja muude poliitika loojate ning riigiametnike roll selles protsessis? Me ei saa end kodanikena Euroopa arengu päevakorda kaasata ilma, et omaksime täit ülevaadet sellest, milliste raskustega peavad toime tulema arenevate riikide vaesed ning mida EL teeb ja ei tohiks teha. Selle piirangu ületamise lahendus peitub eeskätt arvamusartiklites ning propageerivates materjalides. Ka on selle teadlikkus- ja haridusprotsessi jaoks hädavajalikud tunnistused ning dialoog. Seega näeb projekt ette ekspertkohtumisi, üliõpilasväitlusi, pressikonverentse ja avalikke üritusi hõlmavat üleeuroopalist kampaaniat ja tuuri, mille eesmärgiks on avaliku üldsuse ning üliõpilaste sihtgrupi tähelepanu tõmbamine APSi küsimusele ja poliitika loojate edasine survestamine. Muud tegevused, nagu hea tava auhindade välja andmine, leiavad aset kogu projekti vältel.
  
Projekti koordineerimine, jälgimine ja hindamine
 
Kõikide partnerite kogunemiseks toimub projekti raames kolm füüsilist kohtumist: algatuskoosolek, koordineerimis- ja hindamiskoosolek kolmanda tegevusaasta alguses ning lõplik hindamiskoosolek projekti lõpus. Lisaks eelpoolmainitud kohtumistele, mis leiavad aset Lissabonis, korraldatakse vähemalt kord kvartalis konverentskõnesid, et tagada käimasolevate tegevuste seire ning koordineerida tulevasi tegevusi.

Partnerid
Sihtgrupid
Konkreetsed väljundid
Tegevused
Materjalid