Kontakt:                     Kärberi 33-76, 13919 Tallinn, Estonia                    tel:  +372 6 355 697                    e-mail:  ptpest@hot.ee                    
Vaata siia ka
EESTI PEOPLE TO PEOPLE
the assistance of the European Union. The contents
of this website are the sole responsibility of Eesti People to People
and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.
"Enhancing policy coherence:
making development work better"
DCI-NSA ED/2008/154-226,
co-financed by the European Commission.
This website has been produced with
EST
ENG
RUS
PEACE THROUGH
UNDERSTANDING
Poliitika sidususe edendamine: parema arengu tagamine

Arengupoliitika sidususe (edaspidi APS) projekti tulemusena loodavad selle läbiviijad panustada vaesuse vähendamisse erinevate sidusgruppide teadlikkuse tõstmise ning, sellest tulenevalt, poliitika sidususe edendamise läbi. Tegevuse eesmärgiks on vähemalt nelja Euroopa Liidu (EL) riigi otsuselangetajate, riigiametnike, tudengite, valitsusväliste arenguorganisatsioonide (VVAO) ning laiema üldsuse harimine valiku arenud riikide poliitikate osas, mis avaldavad suurt mõju arenguriikidele. Projekti tegevused panustavad eelpoolmainitud gruppide tundlikumaks muutmisse mõningate riiklike ja ELi poliitikate mõju suhtes arengumaadele ning eeskätt Sahara-tagusele Aafrikale, aga ka avaliku toetuse mobiliseerimisse üldise suhtumise muutmise ning õiglasema ja sidusama poliitika tagamise eesmärgil.
Mis peamine, projekti tegevuse käigus esitatakse Tšehhi, Eesti, Hollandi ja Portugali parlamentidele ning ELile konkreetseid ettepanekuid otsuselangetajate, riigiametnike, VVAOde, õpilasühenduste, avaliku üldsuse ning kaudselt ka meedia panuse parandamiseks arengupoliitika sidususe tõstmisel poliitilise tahte koondamise, olulistele avalikele poliitikatele ning konkreetsetele strateegiatele lähenemise täiustamise , ühiskondlike nõustamis- ja koordinatsioonimehhanismide uuendamise, analüütiliste- ning seirefunktsioonide rajamise ja käimasoleva ühiskondliku ning poliitilise debati ülal hoidmise läbi.
Käesolev projekt viib intensiivsema, suunatud koostööni ELi kodanikuühiskonna organisatsioonide, riiklike ja kohalike VVAOde ning nende arengumaade partnerite vahel. Projekt seab oluliseks eesmärgiks Lõuna Partnerite suurema mõjuruumi tagamise ELi Arengupoliitikale tegevuskava planeerimise, rakendamise ning hindamise läbi.
Partnerid
Sihtgrupid
Konkreetsed väljundid
Tegevused
Materjalid