EESTI PEOPLE TO PEOPLE
the assistance of the European Union. The contents
of this website are the sole responsibility of Eesti People to People
and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.
"Enhancing policy coherence:
making development work better"
DCI-NSA ED/2008/154-226,
co-financed by the European Commission.
This website has been produced with
"CULTURAL TREASURE HUNT"
Leonardo da Vinci LLP project (2010-2012)

This interdisciplinary project aimed to prepare young and senior learners to welcome visitors in their home town(s) and to guide them, so they explore new employment opportunities. The objectives were to exchange knowledge about cultural heritage, to improve their skills and the quality of tourist services, to involve local communities, and to create a network between social partners and stakeholders throughout the partnership in order to create new employment opportunities.

The target groups were unemployed, socially excluded and/or other residents of a (socially disadvantaged) region, mainly women, the senior, and students of tourism in VET. During the project a research of cultural resources of every region was conducted, and produced as an E-Book. Partners also designed an original “Cultural Treasure Hunt” Digital Game with cultural content, conducted research in training needs of learners and visitors needs, did research analysis, exchanged experiences on the way every region welcomes their visitors, shared European good practices on training effective guides and welcoming visitors.

Training in local history, geography and culture as well as in communication skills, presentation skills, intercultural skills, research skills, and English language took place.

The partnership group created a digital brochure as a Good Practice Guide and an electronic Anthology of learners’ essays and video interviews on their experiences (story telling techniques to present good practices) as visitors of other European countries and as guides in their own home town. Mobilities acted as practice after training. Dissemination activities were crucial in this project, as all organizations wanted to attract visitors to their regions.

__________________________________________________________________

This project has been funded with support from the European Commission under the Lifelong Learning Programme. This website reflects the views only of Eesti People to People, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.


"Kultuuriline aardejaht"
Leonardo da Vinci programmi koostööprojekt (2010-2012)

Käesoleva interdistsiplinaarse projekti sihiks on noorte ja eakate õppijate ette valmistamine külaliste vastu võtmiseks oma kodulinnas, neile linna tutvustamiseks ning seeläbi uute töövõimaluste avastamiseks. Projekti eesmärkideks on kultuuripärandialaste teadmiste vahetamine, õppijate oskuste suurendamine ja turismiteenuste kvaliteedi parandamine, kohalike kogukondade kaasamine ning ühiskondlike partnerite ja sidusgruppide vahelise koostöövõrgustiku rajamine uute töövõimaluste loomise eesmärgil.

Projekti sihtgruppi kuuluvad ebasoodsate sotsiaalsete tingimustega piirkondade töötud, sotsiaalselt eraldatud ja/või muud elanikud, põhiliselt naised, eakad ja kutsekoolide turismierialade õpilased.

Projekti vältel viiakse iga piirkonna kultuurilistest ressurssidest läbi uurimus, mille tulemused avaldatakse e-raamatuna. Ühtlasi loovad partnerid uudse kultuurilise sisuga “Kultuurilise aardejahi” elektroonikamängu, viivad läbi uurimuse õppijate koolitus- ning külastajate vajadustest, korraldavad uuringute analüüsi, vahetavad kogemusi iga piirkonna võõrustamistraditsioonidest ning jagavad efektiivse giidikoolituse ja külaliste võõrustamise häid euroopa tavu.

Projekti käigus toimuvad nii kohaliku ajaloo, geograafia ja kultuuri kui suhtlemis- ja esitlusoskuste ning kultuuridevaheliste erinevuste ja uurimistöö alased koolitused.

Hea Tava Juhendina loovad partnerid digitaalse brošüüri, mis sisaldab ka elektroonilist Antoloogiat õppijate esseedest ja videointervjuusid nende kogemustest (jutustamistehnikad heade tavade esitlemiseks) külalistena teistes Euroopa riikides ning giididena oma kodulinnas. Ringi liikumine täidab treeningujärgse praktika rolli. Kuna kõik kaasatud organisatsioonid soovivad oma piirkonda rohkem külastajaid meelitada, on otsustaval kohal projekti tulemuste levitamine.

__________________________________________________________________

Selle projekti rahastamist toetab Euroopa Komisjoni Elukestva õppe Programm. See veebileht peegeldab ainult Eesti People to People'i vaateid ning Euroopa Komisjon ei vastuta ühelgi moel selles sisalduva informatsiooni võimalike kasutusviiside eest.


«Охота за культурными сокровищами»
Проект Leonardo da Vinci LLP (2010-2012)

Подготовить молодых и пожилых учащихся принимать гостей, уметь показать город или село, в котором живешь, с необычной и яркой стороны, подготовить учащихся к освоению новой профессии – таковы были цели данного международного проекта, в котором принимали участие учреждения и организации из семи стран Европы. Партнеры обменивались знаниями о культурном наследии, улучшали свои навыки и повышали качество туристических услуг, устанавливали связи с учреждениями и организациями на местном уровне для развития партнерства с целью формирования условий для создания новых рабочих мест.

Целевыми группами в данном проекте являлись в первую очередь безработные, пожилые люди, в основном женщины, студенты, обучающиеся в сфере туризма. В рамках проекта учащиеся проводили небольшие исследования о культурных сокровищах в своем регионе, позднее эти работы были собраны в электронную книгу. Партнеры также разработали дигитальную игру «Охота за культурными сокровищами», провели исследования, касающиеся ожиданий учащихся и гостей региона от знакомства с новым городом и страной, обменялись накопленным опытом по встрече гостей в разных странах Европы.

Проект был посвящен изучению истории, географии и культуры, улучшению навыков общения, выступлениям перед публикой, межкультурному диалогу, проведению исследований, в ходе проекта также изучался английский язык.

Партнеры выпустили дигитальную брошюру с лучшими исследованиями и электронную антологию эссе учащихся вместе с видео-интервью о том, как они встречают гостей из других стран Европы и знакомят со своим городом или селом. Партнеры посещали друг друга и распространяли положительный опыт с тем, чтобы привлечь в свой регион как можно больше гостей.

__________________________________________________________________

Данный проект финансировался Европейской Комиссией в рамках Программы обучения длиною в жизнь. Эта веб-страница отражает лишь точку зрения Eesti People to People, и Комиссия не может нести ответственность за ее содержание и оформление.


Contacts:                     Kärberi 33-76, 13919 Tallinn, Estonia                    tel:  +372 6 355 697                    e-mail:  ptpest@hot.ee                   
Have a look
EST
ENG
RUS
PEACE THROUGH
UNDERSTANDING