EESTI PEOPLE TO PEOPLE
the assistance of the European Union. The contents
of this website are the sole responsibility of Eesti People to People
and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.
"Enhancing policy coherence:
making development work better"
DCI-NSA ED/2008/154-226,
co-financed by the European Commission.
This website has been produced with
Makutano Junction: a multi-media approach to effective development education

Overall objective: Raise awareness among teachers, trainee teachers, teacher trainers and students in four partner country schools of the major development issues facing people living in sub-Saharan Africa and the resulting implications and opportunities for action for people within EU partner countries.

Specific objectives: 1. Use the Kenyan soap opera, Makutano Junction, within partner countries as a catalyst to encourage learning, critical thinking and the challenging of attitudes, particularly focusing on poverty, health and environmental sustainability (MDGs 1, 6 and 7) 2. Share and build on previous experience using Makutano Junction in UK secondary schools to develop learning materials for global learning, with organisations from Central/Eastern Europe

Target groups: • Teachers, teacher trainers and trainee teachers in Poland, UK, Estonia and Bulgaria • Primary school students in UK and younger secondary school students in Poland, Estonia and Bulgaria.

Final beneficiaries: • National and local education authorities ⦁ Broad public in Poland, UK, Estonia, Bulgaria and developing countries.

Estimated results: • Raised awareness, increased understanding and changed perceptions and behaviour amongst school children in at least 125 schools, teachers, trainee teachers and their trainers of MDGs 1,6 and 7 and wider development related issues. •Strengthened linkages between Polish, English, Estonian, Bulgarian and Kenyan schools, resulting in increased awareness and understanding of each others’ perspective relating to development issues. •A strengthened curriculum in each partner country, facilitated to include development education in an engaging and stimulating manner through the development and provision of innovative materials.

Main activities: • Development of resources based around Makutano Junction (Kenyan TV drama series), including innovative and engaging project website •Training of teacher trainers and teachers in use of materials •Connection between partner country schools and six primary schools in Kenya •Digital material produced by students in partner countries relating to MDGs 1, 6 and 7 which will be shown and shared amongst schools •Research to assess effectiveness of initiative and potential to take it further afield. •Collaboration with education authorities in order to strengthen global dimension within partner country curricula.

Partners:
Fundacja Partners Polska (EN: Partners Poland Foundation),
Institute of Education, University of London,
Eesti People to People,
Global Initiative on Psychiatry-Sofia (GIP-Sofia).

Project webpage:
http://www.makutanojunction.org/en/

Facebook page:
https://www.facebook.com/makutanojunctionEU?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/makutano.junction.7?fref=ts


„Makutano Junction”: multimeedium-meetod tõhusaks arenguhariduseks (2013-2015)

Üldeesmärk Arendada nelja partnermaa koolide õpetajate, praktikant-õpetajate, õpetajate koolitajate ja õpilaste teadlikkust Sahara-taguse Aafrika elanike tähtsamatest arenguprobleemidest ning johtuvatest järelmitest ja tegevusvõimalustest EL-i partnerriikide inimestele.

Täpsemad eesmärgid 1. Kasutada partnerriikides katalüsaatorina Keenia teleseriaali „Makutano Junction”, et edendada õppimist ja kriitilist mõtlemist ning muuta vanu hoiakuid, eriti keskendudes vaesusele, tervisele ja keskkonna taluvusele (aastatuhande arengueesmärgid nr 1, 6 ja 7).2. Kasutada ära Ühendkuningriigi keskkoolide varasemat kogemust „Makutano Junctioni” kasutamisel maailmahariduse materjalide loomiseks ja seda kogemust Kesk-/Ida-Euroopa organisatsioonidega jagada.

Sihtrühmad • Õpetajad, õpetajate koolitajad ja praktikant-õpetajad Poolas, Ühendkuningriigis, Eestis ja Bulgaarias • Algkooliõpilased Ühendkuningriigis ning põhiastme õpilased Poolas, Eestis ja Bulgaarias

Kasusaajad • Riiklikud ja kohalikud haridusasutused • Poola, Ühendkuningriigi, Eesti, Bulgaaria ja arengumaade laiem avalikkus

Oodatud tulemused • Vähemalt 125 kooli laste, õpetajate, praktikant-õpetajate ja nende koolitajate kasvanud teadlikkus ja mõistmine, muutunud ettekujutused ja käitumine seoses aastatuhande eesmärkidega nr 1, 6 ja 7 ning arenguga seotud probleemidega üldisemalt. • Tugevnenud sidemed Poola, Inglise, Eesti, Bulgaaria ja Keenia koolide vahel, mis toob kaasa kasvanud teadlikkuse ja mõistmise üksteise ettekujutustest seoses arenguprobleemidega. • Tugevam õppekava partnerriikides, mis hõlbustab arenguhariduse kaasahaaraval ja põneval viisil hõlmamist läbi uuenduslike materjalide väljatöötamise ja tagamise.

Peamised tegevused • „Makutano Junctionil” (Keenia draamaseriaal) põhinevate ressursside väljatöötamine, sh projekti uuenduslik ja kaasahaarav koduleht • Õpetajate koolitajate ja õpetajate väljaõpe materjalide kasutuse osas • Side partnerriikide koolide ja kuue Keenia algkooli vahel • Partnerriikide koolide õpilaste koostatud aastatuhande eesmärkidega nr 1, 6 ja 7 seonduvad digimaterjalid, mida koolides näidatakse ja jagatakse • Algatuse tõhususe ja teistes valdkondades rakendusvõimalikkuse hindamise uurimus • Koostöö haridusasutustega, et tugevdada partnerriikides õppekavade globaalset mõõdet

Projekti lõpuks on Eesti sihtrühmad arenguprobleemidest ja Sahara-taguses Aafrikas, eriti Keenias elavatest inimestest teadlikumad. Õpetajad osalevad õppereisil Keeniasse ja jagavad oma kogemusi õpetajate ja õpilastega nii oma kui ka teistes koolides ja meedia vahendusel. Nad loovad ühenduse Eesti ja Keenia koolide vahel ja korraldavad koos mitmeid tegevusi e-posti, Skype’i ja tavaposti teel. Õpetajad ja õpilased saavad teadmisi ja oskusi, et kasutada õppeprotsessis multimeediume ja kasutavad õppeprotsessis seriaali „Makutano Junction”. Projekti on kaasatud Eesti haridusasutused. Nad osalesid projekti koosolekutel ja aitasid Keenia õppekülastuse jaoks õpetajaid valida.

Õpetajad ja õpilased loovad seriaali „Makutano Junction” põhjal uusi tegevusi ja tööriistu, jagavad neid partneritega Poolas, Bulgaarias, Ühendkuningriigis ja Keenias ning kasutavad neis riikides loodud õppematerjale. Neid materjale saab projekti veebilehelt alla laadida ja neid kasutatakse pärast projekti lõppemist. Eesti, Poola, Bulgaaria, Ühendkuningriigi ja Keenia koolide vaheline koostöö jätkub pärast projekti lõppemist.Project is co-financed by the European Commission.This webside section has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this website are the sole responsibility of Eesti People to People and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.Contacts:                     Kärberi 33-76, 13919 Tallinn, Estonia                    tel:  +372 6 355 697                    e-mail:  ptpest@hot.ee                   
Have a look
EST
ENG
RUS
PEACE THROUGH
UNDERSTANDING